ชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดี
Lifestyle Anne Cook  

กระแสการพัฒนาการขนส่งของจีนในปัจจุบัน

พัฒนาไปสู่กระแสกระแสการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) คือกระแสการขนส่งที่รวบรวมการส่งทั้งเส้นทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเล และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการขนส่งภายในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เหมาะสำหรับคนที่สงสัยว่าชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดี ก็สามารถมาอ่านบทความนี้ได้

การให้บริการการขนส่งแบบนี้จะสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจการการ ขนส่งในประเทศจีน ที่จะทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการภายในประเทศและ ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งผลดีกับประเทศจีนในด้านการมีคู่แข่งทางธุรกิจที่หลากหลายได้เข้ามา สนใจที่จะทำธุรกิจการขนส่งร่วมกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้น โดยก็มีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นใน คุณภาพของการบริการการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ให้บริการอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจขนส่งไทยก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการทำธุรกิจการขนส่งร่วมกับประเทศจีนมาอย่าง ยาวนาน แต่เมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งพร้อมทั้งนโยบายจากรัฐบาลจีน อีกทั้งความ ต้องการในการทำธุรกิจกับจีนจากบริษัทต่างชาติทั่วโลก การเติบโตของธุรกิจการให้บริการการขนส่ง และโลจิสติกส์ในจีนเจ้าไหนดีหรือชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดีที่เติบโตได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยใน ด้านการค้า ไทยในฐานะเป็นประเทศคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับจีนมาอย่างยาวนานก็ต่องมีการพัฒนาในด้าน ระบบการขนส่งเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศคู่ค้า เพื่อให้การ ขนส่งสินค้าและการทำธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เรียกได้ว่าการเติบโตของธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนนั้นถือว่าเป็นข้อดี ที่ช่วยให้การดำเนินการทำธุรกิจด้านการนำเข้าสินค้าจาก ประเทศจีนนั้น มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในด้านการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังรวมการร่วมธุรกิจโดยการเข้ามาตั้งศูนย์การกระจายสินค้าในไทย 

ธุรกิจการขนส่งของไทยจึงต้องมีความพร้อมในการทำธุรกิจการขนส่งเพื่อให้ธุรกิจขนส่งของไทยมีความเท่าเทียมกับธุรกิจขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีนในด้านการทำธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศอย่างเท่าทัน ทั้งระบบการจัดการ การพัฒนาทางเทคโนโลยี